Skip to Main Content »

III. ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЪЛЪГ И БЕЗПРОБЛЕМЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЕРИОД

ZXZ оловно-киселинните батерии са произведени по най-високите стандарти. Те съответстват  или надвишават изискванията и спецификациите на производителя на превозното средство. Независимо от това, трябва да бъде ясно че:
оловно-киселинните  батерии заредени с електролит  са "жив" продукт. Дали са в съхранение или в експлоатация,те има ограничен живот. Всички батерии веднъж напълнени с електролит макар и бавно се саморазреждат.
Замерването на напрежението на клемите на акумулатора може да ни даде ориентировъчна представа за статуса на зареденост на акумулаторната батерия:
При измерено напрежение:

  •         13.20V  - 100%  НАПЪЛНО ЗАРЕДЕН

  •         12.90V  - 90%  ЗАРЕДЕН

  •         12.45V  - 75%  ЗАРЕДЕН


Батерии, чието напрежение  е достигнало 12.35V или вече е под тази стойност, трябва незабавно да се заредят. Зареждането не трябва да се извършва с бързо зарядно устройство, защото  при опитите да заредите частично сулфатизирала батерия, това води до прекомерно газоотделяне и увреждане на активните материали и решетките на клетъчните плочи на батерията, което е от решаващо значение, за да се гарантира живота на батерията. Препоръчва се зареждането да става според предписанията за типа акумулаторна батерия, като се използват само съвременни „интелигентни“ зарядни  устройства, които следят процеса на зареждане. В края на зарядния цикъл всички клетки трябва  свободно да могат да отделят газ. Препоръчва се акумулаторните батерии да се оставят да престоят  поне 3 часа  след зареждане, за да се гарантира,  че газовете, отделени  при зареждането и намиращи се в горната част на клетките ще се отделят свободно в атмосферата.
Препоръчително е ако един автомобил няма да се използва повече от 4 седмици да разкачите акумулатора и периодично да съблюдавате неговия статус на зареденост.